Menadžer administracije

Menadžer administracije

Opis poslova i radnih zadataka:

1. menadžer administracije predstavlja Univerzitet u okviru povjerenih poslova u skladu sa Zakonom i Statutom;

2. radi na razvoju i afirmaciji Univerziteta;

3. predlaže opšte akte, poslovne planove i planove finansiranja,

4. sprovodi opšte akte u okviru odobrenog budžeta;

5. sprovodi korišćenje sredstava do iznosa utvrđenog opštim aktom, poslovnim i finansijskim planovima;

6. rukovodi radom administrativnih službi u skladu sa Pravilnikom,

7. podnosi godišnji izvještaj o radu i poslovanju Upravnom odboru;

8. predlaže i koordinira saradnju Univerziteta sa privredom, drugim visokoškolskim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim licima iz svoje nadležnosti;

9. prisustvuje na sjednicama Upravnog odbora i drugih organa Univerziteta, bez prava odlučivanja;

10.koordinira svoj rad sa organima Univerziteta, stručnim službama, komisijama i ostalim organizacionim jedinicama,

11.predlaže rektoru mjere za unapređenje rada Univerziteta u vannastavnoj oblasti;

12.stara se o kadrovskoj popuni administrativnih službi i predlaže Rektoru izbor i razrješenje zaposlenih u pomenutim službama,

13.stara se o tekućem investicionom održavanju objekata i opreme univerziteta,

14.pruža neophodnu pomoć u radu studentskom predstavničkom tijelu univerziteta,

15.stara se o unapređenju studentskog standarda;

16.u saradnji sa dekanima, obezbjeđuje neophodne uslove za razmjenu studenata; 17.koordinira protokolarne aktivnosti na univerzitetu;

18.stara se za funkcionisanje VOSID-a kroz obezbjeđivanje tehničke podrške nastavnicima, prema planu i usvojenom rasporedu časova; i

19.obavlja i druge poslove po nalogu Rektora, Prorektora i Dekana u skladu sa važećim zakonskim propisima i normativnim aktima Univerziteta;

Za svoj rad odgovara Rektoru.

Menadžer administracije: Dragana Krstanović

                         Kancelarija: Slobomir P Univerzitet, Slobomir, kancelarija br. 108

                                          Tel: 055 231 157

                                   E-mail: dragana.krstanovic@spu.ba

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail